Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 2. de eigenaar: de eigenaar van de website; Oranjevereniging Nijkerk.
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Algemene Voorwaarden:

 1. Bij het bezoeken van deze website verklaard u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Door aan activiteiten deel te nemen verklaard u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Tijdens evenementen kunnen er door bestuursleden en vrijwilligers foto’s worden gemaakt. Indien u niet op de foto wenst te komen geeft u dit meteen aan. Foto’s kunnen zonder toestemming geplaats worden op alle beschikbare mediums.
 4. Een hoop activiteiten die de Oranjevereniging organiseert zijn kosteloos.
  Er kunnen activiteiten zijn waarbij aan u deelname kosten worden gevraagd.
  Tijdens de activiteiten kunnen bestuursleden en vrijwilligers u benaderen om donateur te worden.
  U kunt meedoen met activiteiten, hierbij gaat u akkoord met de spelregels.
 5. De Oranjevereniging hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
  Na deze termijn ontvangt u een herinnering voor het verschuldigde bedrag.
 6. De Oranjevereniging behoudt het recht om onbetaalde facturen die niet binnen de gestelde periode uit handen te geven aan haar incassobureau.
 7. Alle extra kosten die hieraan verbonden zijn, komen conform art 6:96 BW voor rekening van de schuldenaar.
 8. Overige Algemene Voorwaarden zijn niet geldig ook als zij in strijd zijn met deze
  Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden van externe  partijen worden bijvoorbaat uitgesloten mits schriftelijk de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd.
 9. Communicatie geschiedt via telefoon, email, website, app, programmaboekje.
  Alleen schriftelijke bevestigingen zijn geldig.
 10. Het is niemand toegestaan om inhoud van deze website te verspreiden op andere openbare website’s
  of social media.
 11. Verspreiden geschied op nadrukkelijke toestemming van het bestuur van de Oranjevereniging.
 12. Wanneer geconstateerd wordt, dat iemand toch zonder toestemming de inhoud negatief verspreid, wordt deze persoon verzocht om dit binnen 24 uur te verwijderen.
 13. Geeft de persoon hier geen gehoor aan, dan zal de Oranjevereniging aangifte doen inzake
  Art 261 & 262 WVS en een dwangsom eisen van € 150,00 per dag.
 14. Wanneer u bestuursleden persoonlijk beledigd is het betreffende bestuurslid gerechtigd om aangifte tegen u te doen inzake Art 266 WVS.
 15. Bingo
 16. De Oranjevereniging organiseert iedere laatste woensdag van de maand een Bingo bij het UVV aan de Frieswijkstraat 97, te Nijkerk.
 17. De prijzen van de boekjes worden ter plaatse kenbaar gemaakt.
 18. Op de bingo boekjes geldt geen geld terug beleid.
 19. Gewonnen prijzen kunnen niet worden ingeruild voor andere prijzen.
 20. De bingocommissie is de eindverantwoordelijke.
 21. De huisregels van de bingo locatie dienen strikt opgevolgd te worden.
 22. Muntjes en 10 rittenkaart
 23. De Oranjevereniging werkt bij geselecteerde activiteiten met munten.
 24. De prijs van de munten wordt vooraf kenbaar gemaakt.
 25. Gekochte munten kunnen niet worden geruild tegen contant geld.
 26. De munten zijn en blijven eigendom van de Oranjevereniging.
 27. De 10 rittenkaart heeft een verkeerde titel, de uitleg van de 10 rittenkaart is alsvolgt.
 28. Op de 10 rittenkaart staan 10 vakjes, elk vakje is € 0,50 cent waard.
 29. Als een rit op een attractie 2 muntjes is, dan zijn 2 knipjes gelijk aan twee muntjes.
 30. 1 VAKJE IS DUS NIET 1 RITJE, OOK AL ZOU DIT DE INDRUK ZIJN!
 31. De kaarten kunnen niet worden ingeleverd tegen contanten, ook geldt er geen restitutie.
 32. De kaarten en munten zijn onbeperkt geldig, indien van toepassing kan het bestuur van de vereniging de waarde verhogen. Het bestuur zal dit zo snel als mogelijk duidelijk kenbaar maken.
 33. Cadeaukaart
 34. De cadeaukaarten zijn op te laden voor een bedrag vanaf € 5,00 ™ € 150,00.
 35. De cadeaukaarten zijn te koop op activiteiten en evenementen, maar ook inleverbaar bij activiteiten en evenementen.
 36. De waarde van de kaart is vanaf het moment van aankoop maximaal 1 jaar geldig.
 37. De bonnen zijn niet bij andere partijen in te leveren zoals ondernemers van Nijkerk.
 38. Deelbetaling van de kaart en een ander betaalmiddel is mogelijk.
 39. Een verloren kaart is het eigen risico van de koper of van de ontvanger, de Oranjevereniging draagt hier geen verantwoordelijkheid voor.
 40. Het bedrag van de kaart kan niet worden omgewisseld voor contanten.
 41. Aangekochte cadeaukaarten kunnen en worden niet retour genomen.
 42. Klachten
 43. Klachten dienen binnen 14 dagen na het ontstaan schriftelijk aan het bestuur te worden kenbaar gemaakt, indien dit niet binnen de voorgeschreven richtlijn voldoet wordt de klacht niet meer in behandeling genomen.
 44. Naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummer van de klager. De aard van de klacht en eventueel de persoon.
  De hinder of overlast die u hierdoor heeft ervaren.
 45. Het bestuur zal uw klacht binnen 8 weken behandelen.
 46. De uitspraak van het bestuur is bindend, u kan hier niet tegen in verzet.
 47. De Oranjevereniging hanteert bij opdrachten waar zij externe partners nodig heeft een overeenkomst. Deze overeenkomst dient getekend bij ons in het bezit te zijn om de opdracht te bevestigen.
 48. Op alle activiteiten en externe opdrachten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 49. Andere Algemene Voorwaarden zijn niet geldig wanneer deze in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden.
 50. De Oranjevereniging is niet draagkrachtig voor schade die voortvloeit door omstandigheden van buitenaf, door derden of voor meerkosten.
 51. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment zonder toestemming worden veranderd of gewijzigd met de meerderheid van stemmen uit het bestuur.
 52. De Oranjevereniging is niet aansprakelijk voor schade door: zakkenrollen, diefstal, beroving of door opgelopen lichamelijke letselschade van bezoekers bij alle evenementen van de Oranjevereniging.
 53. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De Oranjevereniging stemt in met een Nederlandse Rechter in de dichtstbijzijnde Rechtbank van de vestiging waar de Oranjevereniging zit.
 54. App
 55. De Oranjevereniging heeft een eigen app. De Oranjevereniging blijft eigenaar van deze app.
 56. De sponsor van de app heeft geen invloed op de inhoud van deze app en kan geen rechten claimen, mits deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de sponsorovereenkomst.
 57. De Oranjevereniging is niet aansprakelijk voor schade die gebruikers van de site, app, email, social media oplopen tijdens het gebruik van deze onderdelen.
 58. Bestuursleden
 59. Nieuwe bestuursleden verklaren zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 60. Bestuursleden die goederen van de Oranjevereniging in bruikleen hebben dienen hier zorgvuldig mee om te gaan.
 61. Wanneer bestuursleden stoppen met hun functie binnen het bestuur verklaren zij zich akkoord om de goederen in goede staat terug te geven aan de voorzitter. Wanneer goederen stuk terug komen dienen de personen waarbij het stuk is gegaan dit te vervangen op eigen kosten. of anders is de persoon de nieuwwaarde aan de Oranjevereniging verschuldigd.
 62. Email adressen worden toegekend en kunnen zonder opgaaf van reden worden gewist, verwijderd, of buiten gebruik gesteld worden.
 63. Kosten die bestuursleden maken kunnen voor zover deze het voltallige bestuur rechtmatig voorkomt gedeclareerd worden. Indien het bestuur verdeeld is, zal de voorzitter het eindoordeel hebben.
 64. Indien er gestemd moet worden over een onderwerp of persoon gelden bij de uitslag de meeste stemmen.
 65. Donateurschap
 66. Donateurs dienen zorg te dragen voor een correcte betaling van hun donateursbijdrage. Donateursbijdragen kunnen via automatische incasso, acceptgiro of crediteuren betaling worden voldaan. U kunt uw donateursbijdrage ook betalen bij de Oranjevereniging middels het pinapparaat.
 67. Donateurs die € 10,00 of meer doneren ontvangen automatisch een donateurskaart. Het bestuur bepaald ieder begin van het jaar of en wat de attentie is die wordt gegeven op vertoning van deze donateurskaart.
 68. Donateurs ontvangen automatisch 4 x per jaar de nieuwsbrief per email, of niet als zij dit expliciet hebben aangegeven.
  Indien de donateur dit niet wenst kan de donateur zich via de website afmelden voor deze dienst.
 69. Donateurs hebben een donateurschap voor een periode van één jaar, die ieder jaar wordt verlengd na voldoening van de nieuwe donateursbijdrage.
 70. Het donateurschap kan op ieder moment worden opgezegd, teruggave van de bijdrage is niet mogelijk. De opzegging gaat dan in op de eerste dag van het volgende kalenderjaar.
 71. De donateur geeft toestemming aan de Oranjevereniging om diens gegevens op te slaan en te gebruiken voor eigen middelen c.q. mailings. De Oranjevereniging zal conform de AVG wetgeving  correct omgaan met uw persoonsgegevens en deze niet aan derden verkopen of bezorgen.
 72. Boekjes, adverteren, bezorging.
 73. De Oranjevereniging besteedt ieder jaar veel tijd en aandacht aan haar programma boekje.
 74. Het bestuur en de vrijwilligers zoeken actief naar nieuwe adverteerders.
 75. Adverteerders hebben verschillende mogelijkheden om te adverteren bij de Oranjevereniging. Deze mogelijkheden staan op de site en in de digitale advertentieovereenkomst.
 76. Prijzen van advertenties worden vooraf vermeld en zijn zonder BTW, daar de Oranjevereniging niet BTW plichtig is.
 77. De adverteerder dient de advertentieovereenkomst ingevuld en ondertekend aan de Oranjevereniging te zenden alsmede zijn of haar advertentie juist aan te leveren.
 78. De adverteerder verleend toestemming aan de Oranjevereniging om de advertentie te wijzigen op basis van formaat of teksten anders te plaatsen om deze passend te maken. De Oranjevereniging heeft niet het recht om de advertentietekst te wijzigen zonder overleg met de adverteerder.
 79. Druk en zetfouten voorbehouden.
 80. De Oranjevereniging draagt zorg voor het drukken, en verspreiden van de boekjes.
 81. De Oranjevereniging overlegd met de drukker of zijn vertegenwoordiger wanneer de boekjes klaar moeten zijn en waar deze vervolgens moeten worden afgeleverd.
 82. De drukker of zijn vertegenwoordiger kan aansprakelijk worden gesteld voor meerkosten wanneer vastgesteld kan worden dat de drukker te laat is begonnen met het drukproces of geen rekening heeft gehouden met de tijd van leveren.
 83. De boekjes worden in full color gedrukt en niet verspreid in te weigeren reclamepakketten.
 84. Het bezorgingsgebied is; Nijkerk, Nijkerkerveen, Vathorst /De Laak.
 85. Alleen huishoudens met een NEE – NEE etiket ontvangen niet het boekje, wel de NEE – JA etiketten ontvangen dit boekje.
 86. De adverteerder ontvangt na plaatsing een boekje bij zijn factuur en betaalt achteraf het verschuldigde aan de Oranjevereniging.
 87. De verspreider verklaard om het boekje bij iedereen te bezorgen.
 88. De verspreider heeft de taak om minimaal 95% van het bezorgingsgebied te voorzien van het programmaboekje
 89. Wanprestaties worden berekend via een speciaal systeem. Aan de hand van de uitslag wordt een bepaald percentage in mindering gebracht.
 90. Bij boekjes die niet meer bruikbaar zijn kan de Oranjevereniging de kosten van het laten maken van het boekje in rekening brengen bij de verspreider.
 91. De Oranjevereniging zal foto’s delen met de verspreider wanneer boekjes worden terug gevonden in struiken of sloten of bij en in papierbakken.
 92. Het is de verspreider toegestaan zelf met een oplossing te komen die geheel kosteloos is voor de Oranjevereniging om een bezorgklacht op te lossen.
 93. Algemene Voorwaarden van verspreiders zijn geldig mits deze niet in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van de Oranjevereniging of anders is overeengekomen in de overeenkomst.
 94. Matjesmarkt
 95. Iedereen die plaats wil nemen op de matjes markt verbind zich akkoord aan de voorwaarden die hieraan verbonden zijn.
 96. De tijden van de matjesmarkt zijn vanaf 07:00 uur s’morgens tot en met 18:00 uur s’avonds.
  De Oranjevereniging behoudt zich het recht om deze tijden zonder opgaaf van reden op ieder moment te wijzigen. 
 97. Het is niet toegestaan om een plek voor de ingang van een winkelpand te bezetten.
 98. Op last van de Gemeente dient u het middenpad vrij te houden zodat voetgangers en indien nodig hulpdiensten er langs kunnen.
 99. Winkeliers die kiezen om op Koningsdag open te gaan hebben het eerste volste recht om voor hun zaak te mogen verkopen.
 100. De Singel is uitsluitend bestemd voor luxe kramen, het is niet mogelijk om met een matje op de Singel deel te nemen. Prijs van een luxe kraam is €27,50 per kraam. Een kraam is niet gratis voor donateurs. Over korting voor donateurs voor een luxe kraam moet nog beslist worden.
 101. Op grond van wettelijke bepalingen is het niet toegestaan om eten en drinken te verkopen.
  Met uitzondering van bedrijven die voldoen aan de wettelijke eisen o.a. HACCP, Sociale Hygiëne etc.
 102. De Voedsel en Waren Autoriteit is gerechtigd steekproeven te nemen. Wanneer u niet op juiste voorschriften werkt kan de VWA u een sanctie opleggen. De Oranjevereniging draagt geen verantwoordelijkheid hierin
 103. U dient vooraf Koningsdag een vergunning te kopen bij de Oranjevereniging. 
 104. Na afloop van de matjesmarkt neemt iedereen zijn eigen restafval mee en laat zijn plekje netjes en schoon achter, wanneer uw plek 25% of meer afval bevat na 18:00 uur kan het bestuur u een naheffing zenden voor de extra opruimkosten. Door deelname gaat u akkoord met deze voorwaarde.
 105. Prijzen van een vergunning zijn € 3,00, m.u.v. donateurs die € 10,00 of meer per jaar doneren als leden voordeel krijgen zij gratis een vergunning op vertoon van de donateurs kaart.
 106. Onderhandelen over de prijs is niet mogelijk!
 107. Vooraf reserveren is NIET mogelijk.
 108. Plaatsen die voor 07:00 uur zijn gereserveerd worden door de Oranjevereniging of Gemeente ambtenaar verwijderd.
 109. U dient de plaatsen die zijn afgezet met hekken en afzet lint niet te negeren. Deze zijn bewust door het bestuur geplaatst omdat hier een ander doel voor is. Plaatsen kunnen ook zijn gemarkeerd hier mag u ook geen plaats nemen.
 110. Indien mensen voor 07:00 uur zitten te verkopen lopen deze op eigen risico een boete op van een bevoegd persoon vanuit de Gemeente Nijkerk.
 111. Ruzie maken in alle vormen leidt tot verwijdering van de matjesmarkt. U heeft hierdoor geen recht op
  vergoeding van kosten en blijft ten alle tijden het geld schuldig aan de Oranjevereniging.
  Eventuele opruimkosten worden volledig op u verhaald.
 112. De Oranjevereniging heeft bewust op bestuurlijk besluit ervoor gekozen om GEEN container te plaatsen, hierdoor bent u verantwoordelijk voor uw eigen afval.
 113. In uitzonderlijke gevallen heeft de Gemeente Nijkerk het eindoordeel, de Oranjevereniging kan niet besluiten van de Gemeente ongedaan maken.
 114. Op grond van art. 2.2.3 APV is het niet toegestaan om evenementen te verstoren.
 115. Op grond van art.2.4.5 APV is het niet toegestaan om vanuit de planstoenen, parken, wandelpaden, groenstroken deel te nemen aan de matjesmarkt.
 116. Op grond van art. 2.4.25 APV is het verboden om in gebieden die het college van Burgemeester en Wethouders heeft aangewezen te bedelen om geld of andere zaken.
 117. Op grond van art. 5.7.1 APV is het verboden om in het openbaar te vloeken met of in de naam van God, het verbod geldt niet voor zover gedachten of gevoelens worden geopenbaard zoals bedoeld in het artikel  7 van de Grondwet, dan wel de artikelen 137c, 137e, 147 of 429 bis van het Wetboek van Strafrecht van toepassing zijn.
 118. Goede doelen
 119. Indien u op de matjesmarkt wil staan voor een goed doel dient u onderstaande artikelen na te komen.
 120. U meld uw goede doel aan via de email, info@ovnijkerk.nl .
 121. Wanneer uw goede doel akkoord is ontvangt u van de Oranjevereniging een bevestiging per email.
 122. Deze bevestiging dient u bij u te houden, wanneer de marktmeester bij u langskomt voor de deelnemerskosten te innen is dit uw vrijbrief dat u zonder kosten op de markt kan staan.
 123. Goede doelen zijn alleen Nederlandse goede doelen die het CBF keurmerk hebben.
 124. Buitenlandse goede doelen ontvangen geen goedkeuring met uitzondering van een nationale ramp die ook via radio en televisie kanalen aandacht ontvangen.
 125. Wanneer de matjesmarkt voorbij is dient u contact op te nemen met de Oranjevereniging om te laten zien dat de opbrengst daadwerkelijk naar het goede doel gaat.
 126. Wanneer u artikel 103 niet nakomt ontvangt u alsnog een rekening voor de bijdrage van de matjesmarkt.
 127. U heeft geen ontheffing voor het achterlaten van uw afval, deze dient u zelf mee te nemen en op correcte wijze af te voeren binnen uw eigen gemeente.
 128. Wanneer u uw goede doel niet aanmeld uiterlijk 2 dagen vóór Koningsdag bent u de bijdrage  voor de matjesmarkt aan de Oranjevereniging verschuldigd. 
 129. Acties
 130. Het bestuur van de Oranjevereniging stelt met elkaar de acties op.
 131. Prijzen worden door de Oranjevereniging ter beschikking gesteld of door een derde partij die door de Oranjevereniging is gevraagd mee te doen.
 132. Prijzen kunnen niet worden geruild of tegen contant geld worden ingewisseld.
 133. Op alles acties van de Oranjevereniging zijn deze voorwaarden van toepassing.
 134. Acties kunnen zonder opgaaf van reden worden geannuleerd door de Oranjevereniging.
 135. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 136. klachten kunnen schriftelijk binnen 7 dagen na het eindigen van de actie worden ingediend.
 137. Het is toegestaan dat de Oranjevereniging reclame maakt voor haar acties, op social media of andere wijze.
 138. De actievoorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd zonder instemming van derden.
 139. Bij acties met geldprijzen dient de speler tenminste 18 jaar te zijn.
 140. Wanneer u niet voldoet aan de actievoorwaarden, behoudt de Oranjevereniging het recht om de prijs retour te nemen.
 141. Voor alle acties van de Oranjevereniging zijn bestuursleden uitgesloten.
 142. Prijswinnaars zijn na het winnen voor twee maanden uitgesloten van deelname aan andere acties.
 143. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing op deze voorwaarden.
 144. Bij sabotage van het spel of voorwaarden behoudt de Oranjevereniging het recht om de prijs retour te nemen.
 145. Door mee te doen met de acties van de Oranjevereniging aanvaard u deze actie-voorwaarden.
 146. Wanneer u als onterechte winnaar de prijs houdt en niet retourneert zullen wij u daarvoor een boete geven van € 30,- per dag.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst herzien op: 15 juli 2021 ©

Voor vragen kunt u bellen met ons
06 51 05 61 03

Aantal donateurs nu 416

Activiteiten