Over Oranjevereniging Nijkerk

Over Oranjevereniging Nijkerk


Oranjevereniging Nijkerk werd opgericht op 1 augustus 1911 en werd vervolgens bij Koninklijk Besluit van 30 september van dat jaar goedgekeurd. 

Het doel van de vereniging is het bevorderen en onderhouden van de liefde voor het regerend vorstenhuis en dat is allemaal verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement dat aangepast werd bij een notariële akte van 23 januari 1981. De vereniging wil deze doelstelling bereiken door het organiseren van bijeenkomsten, alsmede van vaderlandslievende betogingen en volksfeesten op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis, of op dagen die voor het Koninklijk Huis of voor het Vaderland van bijzondere betekenis zijn, mits rekening wordt gehouden met de godsdienstige overtuiging van de ingezetenen van de Gemeente Nijkerk.

De indruk zou gewekt kunnen worden dat het bij zo’n 111-jarige Oranjevereniging maar een slaperige bedoening is, maar niets is minder waar. De activiteiten beperken zich niet tot de festiviteiten rond Koningsdag, maar het bestuur en een aantal enthousiaste medewerkers is het hele jaar door actief om alles in verband met Koningsdag en de herdenkingen met betrekking tot 4 en 5 mei te organiseren door het maken van afspraken en passende regelingen te treffen. Daarnaast wordt er maandelijks een Bingoavond gehouden die voor iedereen toegankelijk is en waarvoor weer een aparte commissie verantwoordelijk is. Ook blijft het bestuur van de vereniging alert op alle informatie die vanuit de Rijks Voorlichtings Dienst beschikbaar wordt gesteld en die betrekking heeft op gebeurtenissen binnen ons Koningshuis.

Voor vragen kunt u bellen met ons
06 51 05 61 03

Aantal donateurs nu 416

Activiteiten